ละครสร้างสรรค์สำหรับเด็กสำคัญมากสำหรับเด็กๆ

เมื่อเทียบกับศิลปะแขนงต่างๆแล้วนั้น ศิลปะการแสดงจัดได้ว่าเป็นศิลปะที่ผู้แสดงต้องเต็มที่ที่สุดในทุกๆด้าน ทั้งทางด้าน สติปัญญาและความคิด ด้านการแสดงอารมณ์แสดงความรู้สึกทั้งทางร่างกายและวาจา รวมไปถึงด้านการทำงานร่วมกันให้ เกิดผลดีต่อสังคมอย่างเต็มที่  ในฐานะนักแสดง เด็กๆมีโอกาสที่จะได้สวมบทบาทหลากหลาย จึงทำให้พวกเขาได้เรียนรู้ได้ เข้าใจถึงปัญหาและคุณค่าที่แท้จริงของตัวละครเหล่านั้นซึ่งพวกเขาอาจไม่เคยได้รับรู้มาก่อน นอกจากนั้นพวกเขายังได้ เรียนรู้เกี่ยวกับการทำงานร่วมกันเพื่อผลประโยชน์ของส่วนรวม  เพราะศิลปะการแสดงเป็นศิลปะของชุมชนเพื่อชุมชน ทุก คนทุกบทบาทที่ได้รับมอบหมายต่างก็เป็นส่วนสำคัญที่จะช่วยให้การแสดงสมบูรณ์แบบได้

ละครสร้างสรรค์

การแสดงละครสร้างสรรค์

การแสดงละครสร้างสรรค์ เป็นกิจกรรมที่ช่วยส่งเสริมพัฒนาการของเด็กในหลายๆด้าน เช่น

 • ขยายขอบเขตของการรู้จักและเข้าใจตนเอง
 • ช่วยพัฒนาด้านจินตนาการและความคิด
 • เสริมสร้างการใช้ความคิดอย่างอิสระอย่างสร้างสรรค์
 • เรียนรู้และฝึกฝนการทำงานร่วมกัน
 • ช่วยพัฒนาทักษะการสื่อสาร
 • เรียนรู้ที่จะแสดงอารมณ์และความรู้สึก
 • สร้างความตระหนักต่อสังคม

 

ละครสร้างสรรค์ เป็นละครที่ไม่จำกัดรูปแบบ ไม่จำเป็นต้องมีเวที ไม่จำเป็นต้องมีผู้ชม แต่เป็นศิลปะการแสดงที่ใช้ กระบวนการเรียนรู้และจินตนาการเพื่อเล่นบทบาทสมมุติ โดยมีผู้นำทีมช่วยชี้นำให้ผู้ร่วมกิจกรรมสำรวจข้อมูลของบทนั้นๆ และช่วยพัฒนาวิธีการแสดงออกเพื่อสื่อสารความคิดและความรู้สึก ละครสร้างสรรค์จึงเป็นการแสดงที่มุ่งค้นหาสัจธรรม และสร้างประสบการณ์ชีวิตของผู้เข้าร่วมเป็นหลัก ละครสร้างสรรค์นั้นนอกจากจะรวมกิจกรรมการเล่นบทบาทสมมุติ การ เล่าเรื่อง การจินตนาการ การเล่นเกมส์ที่เกี่ยวกับละครหรือการแสดงแล้ว ยังรวมไปถึงการเล่นดนตรีและการเต้นรำ ดังนั้น การเล่น “สมมุติว่า…” จึงไม่ใช่แค่การเล่นเกมส์ของเด็กเพียงอย่างเดียว หากแต่เป็นบรรทัดฐานสำคัญในชั้นเรียนของ ละครสร้างสรรค์ด้วย

ละครสร้างสรรค์

ละครสร้างสรรค์

เนื่องจากละครสร้างสรรค์ให้ความสำคัญต่อกระบวนการเรียนรู้มากกว่าส่วนอื่นๆ ครูผู้สอนจึงควรให้เวลากับชั้นเรียนตามที่ เห็นว่าเหมาะสม ไม่ควรสร้างข้อจำกัดด้านเวลา ไม่ควรจะต้องรีบร้อน เมื่อมีนักเรียนในชั้นเรียนที่อยากจะเป็นคนดูแทนที่จะ เข้าร่วมแสดงเพราะความอายหรือเพราะความกลัว ครูผู้สอนก็ไม่ควรไปบังคับเด็กแต่ควรหาวิธีชักจูงให้เด็กเข้าร่วม กิจกรรมด้วยตัวเอง และไม่ว่าเวทีไหนๆครูผู้สอนก็สามารถเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ฝึกฝนทักษะการเป็นผู้นำได้ โดยให้ เด็กๆผลัดกันสวมบทบาทผู้นำกิจกรรม ส่วนครูก็ผันตัวเองมาเป็นหนึ่งในผู้ร่วมแสดง

 

ละครสร้างสรรค์ช่วยให้เด็กๆได้เรียนรู้เกี่ยวกับอารมณ์ ความรู้สึก การแก้ปัญหาและความสัมพันธ์ความเกี่ยวข้องกับผู้อื่น ประสบการณ์ที่ได้จากการแสดงการเล่นละคร ทำให้พวกเขามีความมั่นใจในตนเองและมีพัฒนาการด้านความคิดและ จินตนาการมากยิ่งขึ้น สิ่งที่พิเศษที่สุดของละครสร้างสรรค์ คือ การไม่มีผิดไม่มีถูก ไม่มีคำตอบไหนเป็นคำตอบที่ “ผิด” เช่น การเล่นสมมุติว่า เมื่อเด็กๆสมมุติว่าตัวเองเป็นสัตว์ต่างๆ สัตว์เหล่านั้นอาจพูดจาโต้ตอบกับมนุษย์ได้ หรือเมื่อเด็กๆ

สมมุติว่าพวกเขาได้ไปท่องเที่ยวในอวกาศหรือในป่าดงดิบ หรือแม้แต่การสมมุติว่าท้องฟ้านั้นมีสีเขียวในขณะที่ต้นหญ้ามีสี ฟ้า ก็สุดแล้วแต่ที่พวกเขาจะจินตนาการมันขึ้นมา ไม่มีอะไรผิดหรือเป็นไปไม่ได้

ศิลปะการแสดงมีความสำคัญต่อพัฒนาการของเด็กในทุกขั้นตอน กิจกรรมต่างๆของละครสร้างสรรค์ล้วนแล้วแต่ช่วยสร้าง ความพร้อมให้แก่เด็ก เพื่อเตรียมรับมือกับสิ่งต่างๆรอบตัว เช่น

 • เด็กๆได้เรียนรู้เกี่ยวกับตัวเองและโลกภายนอก

การเล่นละคร เป็นวิธีสร้างประสบการณ์ให้กับเด็กอย่างได้ผลวิธีหนึ่ง พวกเขาจะได้เรียนรู้ถึงความชอบ ความไม่ชอบ ความ

สนใจและความสามารถของตัวเอง เขาจะเริ่มค้นหาเริ่มสังเกตผู้คนและสิ่งต่างๆรอบตัวมากขึ้น และสามารถนำเอาสิ่งที่เขา

เห็นในชีวิตจริงมาประยุกต์ใช้ในบทบาทตัวละครที่เขาได้รับ

 • เด็กๆเรียนรู้ที่จะรับมือกับความรู้สึกสับสน ความกลัวหรือปัญหาชีวิตต่างๆ คุณเคยเห็นเด็กๆที่เล่นสมมุติกันว่าพวกเขาเป็นหมอเป็นคนไข้บ้างไหม โดยปกติแล้วจะมีเด็กหนึ่งคนรับหน้าที่เป็นหมอ มีหู ฟังหลอกๆไว้ฟังเสียงหัวใจของคนไข้ ส่วนเด็กๆที่เหลือก็จะเข้าแถวเป็นคนไข้มารอหมอตรวจ การเล่นสมมุตินี้ทำให้เด็ก เรียนรู้ เข้าใจและเตรียมพร้อมได้ดีขึ้นเมื่อต้องเจอกับสถานการณ์จริง เด็กๆยังมักจะใช้การเล่นสมมุติเพื่อให้ลืมหรือเพื่อ
ละครสร้างสรรค์

ละครสร้างสรรค์

รับมือกับเรื่องบางเรื่องในชีวิต เช่น เมื่อพบว่ามีคนในครอบครัวกำลังป่วยหนัก เมื่อโตมาโดยไม่มีพ่อหรือไม่มีแม่ หรือเมื่อรู้ ว่าพ่อแม่แยกทางกัน

 

 • เด็กๆสามารถพัฒนาความคิดอย่างเป็นขั้นตอนและฝึกฝนการใช้ทักษะทางสังคมที่ซับซ้อนได้ การเล่นละครเป็นมากกว่าการเข้าร่วมกิจกรรมสนุกๆ การเล่นละครนั้นต้องมีทั้งการคิดค้นกลยุทธ์ ทั้งการใช้ทักษะในการ สื่อสารและทักษะทางสังคม เด็กๆจะได้เรียนรู้ถึงการเจรจาต่อรอง การรับฟังมุมมองและแนวคิดของผู้อื่น การนำเอาความรู้ และประสบการณ์ที่ได้จากสถานการณ์หนึ่งมาใช้กับอีกสถานการณ์หนึ่ง การรับมือกับคำติชม การสร้างความสมดุลย์ ระหว่างความคิดของตนเองกับความคิดของผู้อื่น การวางแผนการและปฏิบัติตามแผนจนลุล่วง รู้จักแสดงความคิดเห็นและ รู้จักรับฟัง รวมถึงการกำหนดหน้าที่และการมอบหมายงาน จากคำอธิบายคร่าวๆของทักษะที่เด็กๆจะได้เรียนรู้ในกิจกรรม ละครสร้างสรรค์นี้ จะเห็นได้ว่ามีความคล้ายคลึงกับทักษะต่างๆที่ใช้ในการบริหารและการจัดการโครงการของผู้ใหญ่ ดัง นั้นการเล่นละครจึงเป็นการเริ่มต้นที่ดี

 

 • ช่วยปลูกฝังให้เด็กๆรู้จักแสดงออกทางอารมณ์หรือแสดงออกในสังคมอย่างมีสติ การรู้จักโต้ตอบหรือรู้วิธีในการมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นคือกุญแจที่จะนำไปสู่ความสุขและความสำเร็จในชีวิต ฝึกสังเกตการณ์ และอ่านบริบททางสังคมให้ออก รับรู้และควบคุมอารมณ์ให้ได้ รู้วิธีเจรจาต่อรอง รู้ที่จะผลัดกันทำและพร้อมมีส่วนร่วมใน กิจกรรมระยะยาวที่เป็นประโยชน์ร่วมกันกับทุกฝ่าย การสอนและปลูกฝังสิ่งต่างๆเหล่านี้ให้แก่เด็กนั้นไม่ใช่เรื่องง่าย ไม่มีวิธี ใดที่จะช่วยเสริมสร้างทัศนคติ ทักษะและความสามารถในตัวเด็กได้ดีไปกว่าการแสดงละครเชิงสร้างสรรค์และจินตนาการ

 

 • เด็กๆสามารถพัฒนาการเรียนรู้และฝึกฝนทักษะร่วมกัน การเรียนรู้และการพัฒนาของเด็กเกิดจากการฝึกฝนและการปฏิบัติอย่างไม่ขาดตอน การเล่นละครเป็นกิจกรรมที่เปิด โอกาสให้พวกเขาได้ผสมผสานความรู้ที่ได้เรียนมาและฝึกฝนทักษะต่างๆร่วมกันอย่างต่อเนื่อง ลองนึกภาพเด็กๆที่กำลัง เล่นละคร สมมุติว่าเป็นฉากที่เกิดขึ้นใน “ซูเปอร์มาร์เก็ต” จะเห็นได้ว่าถึงแม้พวกเขาจะสวมบทบาทต่างกัน เช่น บางคนเล่น เป็นเจ้าของร้าน บางคนเล่นเป็นพนักงานในร้านและบางคนเล่นเป็นลูกค้าที่มาซื้อของ แต่พวกเขาก็เล่นละครร่วมกัน มี ปฏิสัมพันธ์ซึ่งกันและกันได้อย่างสมจริง เพราะพวกเขารู้ที่จะใช้จินตนาการเพื่อช่วยให้สิ่งต่างๆรอบตัวมีความสมเหตุสมผล ขึ้นมาได้

 

ด้วยเหตุผลต่างๆเหล่านี้ มาสเตอร์คลาส สตูดิโอ จึงให้ความสำคัญต่อการแสดงและการเล่นเกมส์ต่างๆในชั้นเรียน เราเชื่อ ว่าศิลปะการแสดงเชิงสร้างสรรค์นั้น มีส่วนช่วยเสริมสร้างกระบวนการและพัฒนาการของเด็กทั้งในด้านความคิดและการ ปฏิบัติได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับเด็กเล็ก

ละครสร้างสรรค์

ละครสร้างสรรค์

หลายต่อหลายครั้งที่ผู้ปกครองของเด็กๆในชั้นเรียนได้เล่าให้เราฟังว่า มาสเตอร์คลาส สตูดิโอ มีส่วนช่วยทำให้ลูกหลาน ของพวกเขามีความมั่นใจในตนเองมากขึ้น รู้จักตนเองและพัฒนาความรู้สึกของตนเองได้ดีขึ้น ตลอดจนสามารถเรียนรู้และ ฝึกฝนทักษะต่างๆทางสังคมได้ดีขึ้นอีกด้วย มาสเตอร์คลาส สตูดิโอตระหนักถึงคุณค่าของการแสดงละครเชิงสร้างสรรค์ที่มี ต่อพัฒนาการของเด็ก – คุณเองก็คงอยากเห็นบุตรหลานของคุณมีพัฒนาการที่ดีเช่นกัน ทดลองเรียนฟรีกับเราวันนี้ แล้ว คอยสังเกตความเปลี่ยนแปลงของเด็กๆด้วยตัวของคุณเอง!

Pin It on Pinterest

Shares
Share This