โรบิ้น ชโรเตอร์ : นักแสดงหนุ่มมากความสามารถจากเยอรมัน เขาเป็นชาว ต่างชาติคนแรกที่คว้าปริญญาโทด้านศิลปะการแสดงและกำกับการแสดง จากมหาวิทยาลัยอันดับหนึ่งของประเทศไทยได้สำเร็จ และปัจจุบันนอกจาก จะเป็นผู้กำกับและผู้คัดเลือกนักแสดงแล้ว เขายังทุ่มเทให้กับการเป็นครูสอน การแสดงอย่างจริงจัง

ครูสอนการแสดง

“การเปนครูสอนการแสดงเปนงานทีผมรัก ความสุขของผมคือการไดเห็นนักเรียนทีผมสอนประสบความสําเร็จ  เปนที ยอมรับและไดรับคําชมจากทีมงานและผูกํากับ โดยเฉพาะอยางยิงในชวง 8 ปทีผานมานี นักเรียนของผมสวนใหญจะเปน นักแสดงไทยทีมีโอกาสไดรวมแสดงในภาพยนตรตางประเทศ การโคชพวกเขาจึงเปนงานทีนาตืนเตนและทาทายสําหรับ ผมไมวาจะเปนนักแสดงเด็กหรือผูใหญ เพราะผมตองใชทักษะดานภาษาและวัฒนธรรมเขามาชวยในการถายทอด ประสบการณและทักษะดานการแสดงใหแกพวกเขา ตัวผมเองก็ยังไดเรียนรูสิงใหมๆและไดประสบการณดีๆจากนักเรียน ของผมอยูเสมอ”

ครูสอนการใชภาษา

“เปนงานทีผมสนุกกับมันมากจริงๆ เริมตังแตปพ.ศ. 2555 ทีผมมีโอกาสไดเปนโคชสอนการใชภาษาใหกับนักแสดงใน ภาพยนตรเยอรมัน งานแรกของผมคือ “ฝาย” จากเรือง “สาวปาตอง” ผมทํางานรวมกับเธอตลอดระยะเวลาสามเดือนกอน การถายทํา และผมก็ภูมิใจมากเมือเธอชนะรางวัลอันทรงเกียรติ Grimme Preis จากการแสดงในครังนัน ภาพยนตร เยอรมันอีกสองเรืองทีผมอยากจะเอยถึงคือ “Schwarzbrot in Pattaya” ทีถายทําในปพ.ศ. 2558-2559  และ “Herr Lenz reist in den Fruehling” ถายทําในปพ.ศ. 2558 ซึงผมมีโอกาสไดทํางานรวมกับ “ลัค” ทีตองแสดงประกบนัก แสดงเยอรมันรุนใหญ Ulrich Tukur”

ครูสอนการแสดงเปนอาชีพทีตองพัฒนาตัวเองอยางไมหยุดยัง

“ตลอดชีวิตของการเปนนักแสดง ผมมีโอกาสไดเรียนรูและฝกฝนเทคนิคการแสดงมาหลากหลายวิธี  และเมือผมผันตัวเอง มาเปนครูสอน ผมจึงสามารถทีจะปรับวิธีการสอนการโคชใหเหมาะสมกับนักแสดงแตละคนได ในฐานะนักแสดงคนหนึง นัน ผมเขาใจดีวาเราทุกคนมีความแตกตางกันไมวาจะเปนทางดานบุคลิกภาพ วิธีการคิด การทําความเขาใจและวิถีชีวิต นักแสดงบางคนแสดงออกโดยใชัภาษาทางกายไดดี บางคนมีจินตนาการทีล้าลึกกวาคนอืน และบางคนตองการทีจะเขาถึง ทฤษฎีโดยละเอียดเสียกอน ดังนันเทคนิคการแสดงทีใชแลวไดผลสําหรับผมอาจจะไมไดผลนักกับนักแสดงบางคน การที จะเปนโคชการแสดงทีดีทีสุดใหไดนัน ผมถึงตองพยายามใฝหาความรู  คิดคนวิธีการสอนและพัฒนาทักษะในการสอนอยู เสมอ เพือใหไดวิธีทีเหมาะสมทีสุดไดผลทีสุดสําหรับนักแสดงแตละคน”

ในฐานะครูสอนการแสดง ผมสนใจทีจะเรียนรูวาคุณเปนคนแบบไหน วิธีไหนทีเหมาะสมและไดผลทีสุดสําหรับคุณ ผมจะ ชวยใหคุณเปนนักแสดงทีดีขึนไดอยางไร และทีสําคัญทีสุดคือคุณจะนําความรูเหลานีไปทําใหชีวิตคุณดีขึนและเปนคนดี คนหนึงของสังคมไดอยางไรบาง เพราะผมเชือวาแมการแสดงจะจบสินลง  แตทุกสิงทุกอยางทีเราไดเรียนรูในการแสดง จะ ยังคงมีผลกระทบตอชีวิตของเราไมมากก็นอย

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือสนใจมาเรียนกับผม ติดต่อได้ที่

โทรศัพท์: 0869488384

อีเมล: robin@masterclass-studio.com

ไลน์: robinschroeter

MasterClass Studio

6/1 Ladprao Soi 25

Junkasem, Chatuchak

10900 Bangkok

Pin It on Pinterest

Shares
Share This