ผู้เชี่ยวชาญด้านการคัดเลือกนักแสดง “ชีวิตคนเราก็เหมือนกับสายน้า มีขึนมีลงมีไหลเวียนเปลียนทิศทาง สุดแลวแตวากระแสน้าจะพัดพาชีวิตคุณไปทาง ไหน”

ครังแรกทีผมไดมีโอกาสทํางานในฐานะผูกํากับการคัดเลือกนักแสดงในกรุงเทพฯ คือภาพยนตรเรือง สาวปาตอง

2557 ในชวงนันผมกําลังคร่าหวอดอยูกับการแสดงละครเวทีและไดรูจักกับนักแสดงไทยหนาใหมมากมาย ผมจึง

เชิญชวนพวกเขาใหมาเขารวมการคัดเลือกนักแสดงดู ปรากฎวาฝมือการแสดงของแตละคนสรางความประทับใจ

และถูกใจผูกํากับ Susanna Salonen เปนอยางมาก และในทีสุดสาวปาตองก็ไปควารางวัลมากมายมาจากเวที

ประกาศรางวัลชือดังของเยอรมันนี

 

ระหวางทีผมกําลังศึกษาในระดับปริญญาโทดานการกํากับการแสดง ผมไดเรียนรูเกียวกับการคัดเลือกนักแสดง อยางจริงจังและตองคัดตัวนักแสดงเพือมารวมงานแสดงตางๆทีผมเปนผูกํากับเองอยูบอยครัง แตผมก็ไมไดคิดจะ มาเอาดีทางดานนี จนกระทังเมือผมเรียนจบแลว ผมถึงมีโอกาสไดทํางานเปนผูกํากับการคัดเลือกนักแสดงอีกครัง หนึง ครังนีเปนบริษัทโฆษณายักษใหญของแคนาดา BBDO ทีตองการนักแสดงผูหญิงอายุระหวาง 10-16 ป โดย นักแสดงจะตองแสดงออกทางเสียงผานการอานบทกวีภาษาอังกฤษดวยสําเนียงไทยเพือใชเปนเสียงพากยใน ภาพยนตรโฆษณา ถึงแมจะมีเวลาไมมากนักในการคัดเลือกนักแสดง ประกอบกับตารางเวลาการอัดเสียงทีสตูดิโอ มีจํากัด แตผลงานก็ออกมาเปนทีนาพอใจของทุกฝาย

 

เมือไมนานมานี ผมไดรับการติดตอจากบริษัทรองเทาแบรนดดังและใหญทีสุดของเยอรมันนี  Deichmannจางผม ใหเปนผูกํากับการคัดเลือกนักแสดงสําหรับภาพยนตรโฆษณา โดยผมจะไดทํางานรวมกับผูกํากับมือรางวัล

Hauke Hilberg และนีก็เปนอีกครังหนึงทีการคัดเลือกนักแสดงเปนไปอยางราบรืน ทางทีมงานจากเยอรมันนีไม ตองเสียเวลาหานักแสดงสํารอง นักแสดงไมตองมีการรอเรียก เพราะทุกคนตางก็ไดรับการโคชการสอนมาเปน อยางดีและแสดงไดอยางไมมีทีติ  ชือเสียงจากความสําเร็จในครังนีทําใหบริษัท  Sparkling Eye Productions (Singapore) และบริษัท 69 Productions (Thailand) ติดตอใหผมดํารงตําแหนงผูอํานวยการการคัดเลือกนัก แสดงเพือรองรับลูกคาจากประเทศเยอรมันโดยเฉพาะ

 

กอนทีจะทํางานดานการคัดเลือกนักแสดงในกรุงเทพฯอยางจริงจัง ผมเองก็รูจักสนิทสนมกับเอเยนตจัดหานัก แสดงและกับเพือนนักแสดงมากมาย เพราะผมทํางานในวงการบันเทิงไทยมากวาสิบปและมีโอกาสรวมงานกับ บริษัทโปรดัคชันชันนําของประเทศไทยมาเกือบทุกบริษัทแลวดวย ทุกคนทีเคยรวมงานกับผมตางก็รูดีวาผมเปน คนทีทุมเทใหกับงานและมีความเปนมืออาชีพขนาดไหน

 

ในขณะทีบริษัทจัดหานักแสดงตางก็โฆษณาวาพวกเขามีการคัดตัวนักแสดงกอนนําเสนอใหกับลูกคา แตจริงๆแลว บริษัทเหลานีไมไดออกไปคนหานักแสดงตามทีตางๆอยางทีคุณคิด พวกเขาเพียงแคเรียกนักแสดงหนาเดิมๆทีมี ในรายชืออยูแลวใหมาถายทําการคัดตัวนอกสถานที เสมือนวาเปนการคนพบโดยบังเอิญ แตถาคุณกําลังมองหานักแสดงหนาใหม นักแสดงมากความสามารถ นักแสดงทีเหมาะสมกับบทบาททีคุณมีมากที สุดจริงๆ  ผมชวยคุณไดแนนอน ไมวาจะเปนบทไหนผมจะออกไปคนหาคนทีเหมาะสมทีสุดมาใหคุณจนได

 

ถึงตอนนี หากคุณยังลังเลวาควรจะจางผมหรือติดตอใหผมชวยคนหาคัดเลือกตัวแสดงใหคุณดีหรือไม  ลองแวะมา คุยกันไดทีมาสเตอรคลาส สตูดิโอ โรงเรียนศิลปะการแสดงและพืนทีแหงการเรียนรูสรางสรรคใจกลางกรุงเทพฯ ที ผมสรางขึนเพือพัฒนาความรูความสามารถดานการแสดงออกของเด็ก เยาวชนและบุคคลทัวไป เรามีพืนทีสตูดิ โอกวางขวาง สามารถรองรับการคัดเลือกนักแสดงของคุณไดเปนอยางดี

 

โรบิน ชโรเตอร นักแสดงมืออาชีพและผูเชียวชาญดานการคัดเลือกนักแสดง  กรุงเทพฯ

 

อีเมล: robin@masterclass-studio.com

โทรศัพท: 0869488384

ไลน: robinschroeter

เว็บไซต: www.robinschroeter.de

Pin It on Pinterest

Shares
Share This